بازار روز یک نرم افزار توسعه دهنده فروش کالای ایرانی می باشد بر این مبنا که تولید کننده را بدون هیچ واسطه ای به فروشندگان کوچک مرتبط می کند